ᠴᠡᠴᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ
2022-07-27 10:01:47
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠴᠢ᠄
​ᠪ·ᠣᠳᠣᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
ᠣᠩᠱᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄
★★★☆☆

ᠦᠳᠦᠳᠦ ᠱᠢᠪᠠᠭᠣᠳ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠣ ᠵᠢ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠵᠦ᠍

ᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠭᠠᠯ᠎ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠦᠯᠦᠨ᠎ᠳᠦ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠴᠦ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ

ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠦ᠍ ᠨᠠᠳᠠ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠱᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠬᠦ᠌ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠣᠨᠢᠬ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ

ᠴᠡᠴᠡᠭ᠎ᠦᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠢ ᠲᠣᠨᠭᠬᠠᠭ᠍ᠯᠠᠶ᠎ᠠ
ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠴᠣᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ ᠰᠢᠭ ᠣᠭ᠍ᠳᠠᠷᠭᠣᠢ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠎ᠦᠨ ᠠᠨᠢᠷ᠎ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠭ᠌ᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠭᠠᠷ ᠦᠦᠷᠰᠡᠬᠦ᠌ ᠠᠳᠣᠭᠣᠳ᠎ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ

ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ᠎ᠢ ᠪᠢ ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠯᠠ ᠲᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ

ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠽᠠᠮᠪᠣᠳᠢᠪ᠎ᠤᠨ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍

ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠢ ᠲᠦᠬᠡᠬᠡᠭ᠌ᠴᠢ ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ
ᠴᠡᠪ ᠴᠡᠨᠭ᠌ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡᠨ᠎ᠳᠦ ᠳᠡᠬᠦᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠣᠶᠣᠬᠠᠨ ᠵᠤᠨ᠎ᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠣᠮᠣᠷ ᠵᠢᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠪ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠣᠬᠣᠢᠵᠦ᠍ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦ᠌ ᠦᠳᠡᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠢ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦ ᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠦᠨᠭ᠌ᠭᠦᠨ ᠴᠠᠰᠣᠨ ᠱᠢᠷᠬᠡᠭ ᠲᠣᠮᠣᠭ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠡᠵᠦ᠍

ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ᠎ᠦ ᠪᠦᠬᠦ᠌ ᠰᠢᠭ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠮᠨᠠᠨ

ᠴᠠᠭ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠭᠭᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠭᠡᠯ᠎ᠦᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠍ ᠲᠣᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠᠮᠣᠳᠣᠳ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠌ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠌

ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠣᠨ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠪᠠᠷ᠎ᠡ

ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠵᠦ᠍ ᠬᠠᠷᠠᠬ᠍ᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠮᠠᠯᠮᠡᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠨᠭ᠌᠎ᠢ ᠪᠠᠭ᠍ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠍ ᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ

ᠮᠦᠨᠭ᠌ᠭᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠲᠦ᠍ ᠣᠷᠣᠱᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠢ

ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠰᠠᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠠᠯᠤᠰ᠎ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠨᠡᠮ

ᠦᠨᠭ᠌ᠭᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠯᠣᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠮᠤᠯᠠᠨ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ

ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ

ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠎ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠭ᠌ᠭᠡᠱᠢᠵᠦ᠍ ᠣᠷᠭᠣᠳᠠᠭ

ᠳᠡᠭ᠌ᠷᠢ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨᠠᠮ

ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ᠄
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ᠄ ᠤᠶᠤᠨᠲᠠᠨ᠎ᠠ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠄
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠄
ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ

2008-2018 © ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠲᠠᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄0471-6635372

ᠢᠮᠧᠯ᠄tn@mgyxw.net   蒙ICP备10000005号