ᠮᠠᠨ᠎ᠤ ᠤᠷᠤᠨ᠎ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ᠎ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠴᠡ ᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯ?
2022-07-25 15:40:18
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠴᠢ᠄
ᠣᠩᠱᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄
★★★☆☆

2022 ᠣᠨ᠎ᠤ 1 — 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠎ᠳᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠥ᠌ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ᠎ᠤ ᠠᠭᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ᠎ᠪᠠᠷ 89.5% ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠤ ᠬᠢ᠎ᠡᠴᠡ 4.7 ᠵᠠᠭᠤᠨ᠎ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠌ᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠶ᠃ 12 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠳᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠎ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ᠎ᠢ ᠶᠡᠬᠡ᠎ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢᠰᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ(100.0%)᠂ ᠱᠢᠯᠢ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ(98.9%)᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ(97.2%)᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ(96.1%)᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ(93.4%)᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠤᠳᠠ(90.1%)᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ(87.3%)᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ (85.6%)᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ(85.1%)᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ(84.5%)᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ(82.3%)᠂ ᠦᠬᠠᠶ ᠬᠤᠳᠠ (73.5%)᠃


微信图片_20220725153850.jpg


ᠪᠥᠬᠥ᠌ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠤ PM2.5 ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠥᠳᠭᠡᠴᠡ ᠨᠢ 25 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠎ᠤ ᠬᠢ᠎ᠲᠡᠶ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 12 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ PM2.5 ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠥᠳᠭᠡᠴᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠎ᠵᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢᠰᠢ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠱᠢᠯᠢ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ 8 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ(20 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠬᠤᠳᠠ(21 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠤᠳᠠ (21 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ(23ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ(25 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ (26 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ(29 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠ(29 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ(31 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠤᠳᠠ(33 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠂ ᠦᠬᠠᠶ ᠬᠤᠳᠠ(33 ᠮᠢᠺᠷᠥᠭ᠌ᠷᠠᠮ/ ᠺᠦᠪ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ)᠃


微信图片_20220725153856.jpg


ᠪᠠᠢᠩᠭᠤ᠎ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠶ᠋ᠯ᠎ᠦᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠪᠣᠳᠠᠰ᠎ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ᠴᠢ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ᠎ᠦᠨ ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ 12 ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ᠎ᠤ ᠠᠭᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠠᠶ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ᠄ ᠱᠢᠯᠢ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠋ᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠨ ᠪᠣᠢᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠤ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠬᠣᠲᠠ᠂ ᠦᠬᠠᠶ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


微信图片_20220725153927.jpg

     

           ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠎ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ

ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ᠄
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ᠄ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠦ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠄
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠄
ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ

2008-2018 © ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠲᠠᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄0471-6635372

ᠢᠮᠧᠯ᠄tn@mgyxw.net   蒙ICP备10000005号