ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
2022-06-15 09:30:02
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭ᠍ᠴᠢ᠄
ᠪ᠊·ᠰ᠊·ᠪᠢᠯᠢᠭᠡᠷᠬᠢᠮ
ᠣᠩᠱᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠄
★★★☆☆

ᠪᠢ

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠱᠢᠯᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠰᠠᠨᠠᠨᠠᠮ

ᠨᠡᠷᠡᠲᠣ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ᠍᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠳᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠢᠰᠭᠢᠵᠦ᠍

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠌ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠮᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠥᠰᠭᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠤ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠱᠢᠭ᠋ ᠱᠤᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠢᠰᠭᠡᠷᠦᠭ᠌ᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠬᠡᠩᠬᠦᠯᠵᠡᠭ᠌ᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠳ᠎ᠲᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭ᠍ᠭᠠᠷ

ᠬᠡᠲᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠱᠢᠭ᠋ ᠴᠠᠬᠢᠯᠠᠨ ᠱᠤᠩᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

 

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ᠎ᠢᠶᠠᠷ

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠎ᠨᠢ ᠣᠷᠲᠣ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠎ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠠᠲᠠᠷ᠎ᠤᠨ ᠭᠦᠨ᠎ᠳᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠭᠠᠵᠤ

ᠠᠭᠠᠭ᠎ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

 

ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ᠎ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠱᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ᠎ᠶ᠋ᠢ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭ᠍ᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ᠎ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠮᠣᠭᠤᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ᠎ᠳᠤ

ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠎ᠪᠠᠷ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ᠍ᠯᠠᠨ ᠬᠠᠨᠢᠰᠠᠭ᠍ᠰᠠᠭᠠᠷ

 

ᠰᠦᠷᠦᠭ᠎ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯ᠎ᠤᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠱᠢᠭ᠎ᠢᠶᠠᠷ

ᠰᠦᠯᠳᠡ᠎ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠎ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠤᠰᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

ᠰᠣᠣ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠎ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠢᠮᠦᠷᠢ ᠳᠠᠯᠠᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠵᠤ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠪᠢ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠎ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠩ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠍ᠵᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ

ᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠲᠣ᠎ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠱᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠ

ᠠᠱᠢᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠱᠢᠯᠦᠭ

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢᠨ᠎ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ


ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ᠄
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠍ᠴᠢ᠄ ᠪᠣᠣ ᠮᠧᠢ ᠷᠥᠩ
ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄
ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ᠄
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠄
ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠸᠢᠳᠢᠤ᠋
ᠬᠠᠮᠤᠭ᠎ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ

2008-2018 © ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠎ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠎ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ᠎ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ᠎ᠲᠠᠢ

ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠎ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠎ᠶᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄0471-6635372

ᠢᠮᠧᠯ᠄tn@mgyxw.net   蒙ICP备10000005号